תקנון הגרלה - דצמבר 2018

תקנון הגרלה-ייעוץ פנסיוני

 1. כללי:

בחצי השני של חודש דצמבר 2018 ייערך מבצע הגרלה לשיווק של ייעוציים פנסיוניים.

ההגרלה הינה בכפוף לתקנון זה


 1. הגדרות:

  1. עורך ההגרלה – שי וקסמן שהינו יועץ פנסיוני בעל רישיון ייעוץ פנסיוני ממשרד האוצר, מרחוב העבודה 9, תל אביב

  2. מבצע ההגרלה – חברת "IL BIZקידום עסקים באינטרנט" ח.פ. 514351097

  3. ייעוץ פנסיוני – בדיקה של תכניות פנסיוניות על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) התשס"ה - 2005


 1. ההגרלה:

  1. הפרסים בהגרלה:

   1. "חבילת" ייעוץ פנסיוני מלא אחד ללא חיוב

   2. כל נרשם להגרלה, למעט הזוכה בייעוץ פנסיוני מלא ללא חיוב, זכאי להנחה של 15% על מחיר הייעוץ הפנסיוני שייקבע, וזאת בהתאם לחבילת הייעוץ שאותו זוכה ייבחר. חבילות הייעוץ הן: 

    1. "ניתוח תיק פנסיוני"

    2. "ייעוץ פנסיוני"

    3. "ייעוץ פנסיוני מלא"                                                                                           פרטים על חבילות הייעוץ ראו באתר האינטרנט של היועץ: www.mvnp.co.ilבדף ה"מחירון" (https://www.mvnp.co.il/projects

  2.  המחיר הקובע הוא המחיר באתר האינטרנט של היועץ במועד החתימה על הסכם הייעוץ 

  3.  הזכייה איננה ניתנת להעברה

  4.  על הזוכה בהגרלה לממש את זכייתו לא יאוחר מה- 30/03/2019

  5.  מימוש הזכייה ייראה רק כמי שעמד בתנאים הבאים:

   1. חתם על הסכם ייעוץ

   2. מסר ליועץ קוד אימות מהמסלקה הפנסיונית לצורך הייעוץ

   3. קבע פגישה עם היועץ 

   4. עמד בשלושת הסעיפים הקטנים 3.5.1., 3.5.2 ו- 3.5.3 לא יאוחר מהמועד האחרון למימוש

   5. היועץ יכול לאחר את מועד המימוש, אם ירצה בכך, עד לתאריך ה- 30/09/2019, אבל לא יאוחר ממנו

   6. זוכה שלא יעמוד באחד מהתנאים מעלה לא יוכל לממש את זכייתו     

  6. אופן ההרשמה להגרלה:

   1. על הנרשמים לבצע את שלושת הדברים הבאים על מנת להירשם להגרלה. בלעדיהם לא ייראה כרשום להגרלה:

    1. למלא פרטים מלאים בטופס ההרשמה להגרלה

    2. לעשות "לייק" (LIKE) לפוסט ההגרלה ב"פייסבוק"

    3. להגיב בתגובות "שיתפתי"ב"פייסבוק"

    4. לעשות "שייר" (SHARE) לפוסט ההגרלה ב"פייסבוק"

   2. אופן ההגרלה:

    1. ההרשמה להגרלה תיערך בית התאריכים ה- 19/12/2018 ל- 31/12/2018

    2. עורך ההגרלה יכול להאריך את מועד ההגרלה עד ל- 31/01/2019, אך לא יאוחר מכך

    3. העומדים בתנאי ההרשמה להגרלה ישתתפו בהגרלה

    4. ההגרלה תיערך ביום ה- 31/12/2019, אך יש באפשרות עורך ההגרלה לאחר את מועדה עד ל- 31/01/2019, אולם לא יאוחר מכך

    5. ההגרלה תתבצע על ידי עורך ההגרלה ומבצע ההגרלה

    6. שליפת הזוכה תיעשה בצורה רנדומלית, באמצעים פיזיים או אלקטרוניים

    7. ההגרלה תתועד בצילום וידאו

    8. נרשם אחד יזכה בייעוץ פנסיוני מלא ללא חיוב

    9. שאר הנרשמים – שלא זכו בייעוץ הפנסיוני המלא ללא חיוב – יהיו זכאים ל- 15% בחבילות ייעוץ שבהן יבחרו, בכפוף לסעיף 3.5

    10. תוצאות ההגרלה יפורסמו בפוסט ה"פייסבוק" של ההגרלה

   3. מימוש הזכייה:

    1. על הזוכים לפנות ליועץ במייל (shay@mvnp.co.il) או בטלפון (054-5999415) על מנת לממש את הזכייה

    2. היועץ רשאי ליצור קשר עם הנרשמים על מנת לממש את זכייתם


 1. סייגים:

  1. אין עורך ההגרלה או מבצע ההגרלה אחראים על תקלות או הפרעות בתשתית של "פייסבוק" ובחשבונות של הנרשמים או אי יכולתם לבצע את כל הפעולות על מנת להירשם להגרלה

  2. אין עורך ההגרלה ו/או מבצע ההגרלה אחראים לנזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרמו לנרשמים עקב תקלות כאלו או אחרות ברשת ה"פייסבוק"

  3. במקרה של תקלה רשאי עורך ההגרלה לבטל אותה

  4. למען הסר ספק, לאף צרכן ו/או משתתף כלשהו בהגרלה לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט עורך ההגרלה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות

  5. עורך ההגרלה רשאי להפסיק או לבטל את ההגרלה

  6. עורך ההגרלה רשאי לשנות את תנאי ההגרלה, עד ליומיים לפני עריכת ההגרלה עצמה

  7. תוצאות ההגרלה יהיו סופיות ולא ניתנות לערעור

  8. הנרשמים בהגרלה חייבים להיות תושבי ישראל ומעל גיל 18

  9. הרשמה להגרלה היא בכפוף לתנאי אתר "שירות 10"